ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΗ

 

1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. Η Voice on Demand E.E. είναι μία εταιρεία διάθεσης υπηρεσιών/προϊόντων μέσω του διαδικτύου που από δω και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρεία. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών καλείται να διαβάσει προσεκτικά, θα εφαρμόζονται για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.manolisischakis.gr καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των ιδρυτών – συνεργατών της ως άνω Εταιρείας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι χρήστες υποδηλώνουν με τον τρόπο αυτό την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία και συναινεί στην εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν όρους ειδικής νομικής συμφωνίας μεταξύ του κάθε χρήστη που είτε χρησιμοποιεί την ως άνω ιστοσελίδα είτε προβαίνει σε αγορά – παρακολούθηση υπηρεσιών και σεμιναρίων μέσω αυτής και της Εταιρείας «Voice On Demand E.E». Με την αγορά υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης ή / και παροχής συμβουλών από την Εταιρεία ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που κατέχει η Εταιρεία, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει πλήρως ότι δεσμεύεται από αυτούς ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

1.2. Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του www.manolisischakis.gr. Οι χρήστες των υπηρεσιών της www.manolisischakis.gr ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.manolisischakis.gr θα αναφέρονται στο εξής ως «πελάτης» ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την ως άνω ιστοσελίδα.

1.3. Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www.manolisischakis.gr και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης από πλευράς του πελάτη, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον πελάτη και την ως άνω Εταιρείας Voice on Demand E.E. Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω Όρους Χρήσης χωρίς ειδοποίηση του πελάτη, ο οποίος οφείλει να ενημερώνεται για κάθε αλλαγή. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του διαδικτυακού τόπου www.manolisischakis.gr και των υπηρεσιών της Voice on Demand σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των Όρων Χρήσης της Voice on Demand. Στην περίπτωση που οι παρόντες όροι τροποποιηθούν μετά την πραγματοποίηση παραγγελίας, αυτή θα διέπεται από τους όρους που ίσχυαν κατά τη στιγμή που αυτή υποβλήθηκε.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ:

Εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το υλικό, τις ενημερώσεις, τις εκπαιδεύσεις, τις συμβουλές ή και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της Εταιρείας, όπως αυτές αναλύονται στους παρόντες όρους, συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ως Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τόσο για τρέχουσες όσο και για οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες για τις οποίες μπορεί να συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων όλων των όρων πληρωμής (συλλογικά η Συμφωνία). Συμφωνεί επίσης ότι οποιοσδήποτε από τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που ενεργεί για λογαριασμό του σε σχέση με τη χρήση των ενημερώσεων, εκπαιδεύσεων, του υλικού ή και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τηρεί αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνεί επίσης ότι δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αν ενεργεί εξ ιδίου ονόματος ή για λογαριασμό τρίτου, συμπεριλαμβανομένου άλλου Πελάτη.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Η ιστοσελίδα www.manolisischakis.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Voice on Demand E.E. και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η www.manolisischakis.gr διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου) είτε ως δικαιούχος είτε με τη νόμιμη άδεια αυτού και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών του δημιουργού με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

3.2 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταφορά, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας των κειμένων, εικόνων, γραφικών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού του και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, εκτύπωση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού της www.manolisischakis.gr Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για προσωπικούς ή εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της www.manolisischakis.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

3.3 Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται όπως ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την www.manolisischakis.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της www.manolisischakis.gr. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την www.manolisischakis.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της www.manolisischakis.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3.4 Η χρήση κάποιας από τις υπηρεσίες της www.manolisischakis.gr και η δημοσίευση περιεχομένου σημαίνει ότι ο πελάτης εγγυάται ότι έχει δικαίωμα να προβεί σε αυτή και ότι η δημοσίευση δεν αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες ούτε προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Οποιαδήποτε δημοσίευση περιεχομένου από τον πελάτη γίνεται εν γνώσει των παραπάνω και με προσωπική ευθύνη του για ενδεχόμενη παραβίαση δικαιωμάτων άλλων χρηστών ή τρίτων, καθώς και με ανάληψη των όποιων κινδύνων συνεπάγεται.
Ο τίτλος και τα πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας εντός και προς τα πλαίσια, στρατηγικές, ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις και συστήματα καθοδήγησης και συμβουλευτικής, μαζί με οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, προγράμματα και άλλη τεχνολογία που υποστηρίζει ή σχετίζεται με τη λειτουργία της Εταιρείας το δίκτυο της Εταιρείας και ο ιστότοπος (ή οι ιστότοποι) (συλλογικά, τα “Εταιρικά Υλικά”) θα παραμείνουν ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά στην Εταιρεία ή και στον αντίστοιχο εξωτερικό προμηθευτή υπηρεσιών ή συγγραφέα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει αποκτήσει κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον στα Υλικά της Εταιρείας και δεν θα αποκτήσει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στα Υλικά της Εταιρείας λόγω της παρούσας Συμφωνίας – Σύμβασης.

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4.1. Η www.manolisischakis.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας www.manolisischakis.gr, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ή να στείλουν μήνυμα στη www.manolisischakis.gr μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.2. Στοιχεία που συλλέγονται από τον πελάτη:
α) Κατά την εγγραφή του πελάτη για να λαμβάνει ενημερώσεις μέσω email από την www.manolisischakis.gr ζητείται μόνο η ηλεκτρονική του διεύθυνση.
β) Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας για να στείλει ο πελάτης μήνυμα στην www.manolisischakis.gr ζητείται μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
γ) Κατά την εγγραφή του στο eshop ιστοσελίδας, ζητείται μόνο το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο
δ) Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας υπηρεσιών/προϊόντων της ιστοσελίδας μας, ζητούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τιμολόγησης, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν τα στοιχεία τιμολόγησης αφορούν ελεύθερο επαγγελματία, επιχείρηση ή εταιρία, ζητάμε επιπλέον την δραστηριότητα – αντικείμενο της επιχείρησης, ΑΦΜ & ΔΟΥ. Παράλληλα ζητάμε εθελοντικά επιπρόσθετα στοιχεία που ίσως χρειαστούμε για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας όπως έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου. Σε καμία περίπτωση δε ζητάμε αριθμό πιστωτικής κάρτας.

4.3 Χρήση των πληροφοριών
Η www.manolisischakis.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας εγγραφής στο eshop, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας, για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την www.manolisischakis.gr, για τις ειδικές προσφορές της www.manolisischakis.gr.
Η www.manolisischakis.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων δημοσίων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
1. Πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις αναφορές, σημειώσεις και συνδέσμους που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα
2. Απαγορεύεται η τροποποίηση της ιστοσελίδας και τα στοιχείων της με οιανδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

4.4 IP Διευθύνσεις
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια στην www.manolisischakis.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

4.5 Cookies
H www.manolisischakis.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της, για να προσφέρει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την www.manolisischakis.gr μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε κωδικός σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων και να σας αναγνωρίζουμε όταν εισέρχεστε στο site. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, χωρίς να προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή του χρήστη και διαγράφονται αυτόματα σε κάθε έξοδό σας από την ιστοσελίδα της www.manolisischakis.gr Τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να εμφανίζουν διαφημίσεις της www.manolisischakis.gr σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, η www.manolisischakis.gr και τρίτοι προμηθευτές (third party vendors) συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.manolisischakis.gr.καθώς και για ενέργειες επαναληπτικού marketing (Remarketing).
4.6. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Η www.manolisischakis.gr επιτρέπει στον πελάτη να αλλάζει, διορθώνει, συμπληρώνει ή να διαγράφει δεδομένα και πληροφορίες που έχει εισάγει στη www.manolisischakis.gr Εάν o πελάτης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η www.manolisischakis.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία άμεσα από τα αρχεία της. Για τη προστασία και την ασφάλεια του πελάτη, η www.manolisischakis.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι πράγματι το ίδιο πρόσωπο με τον πελάτη. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει κατά την επεξεργασία/αλλαγή στοιχείων του πελάτη ή την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα, μπορεί να επικοινωνήσει με τη www.manolisischakis.gr μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.

5. NEWSLETTERS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Τα newsletters τα οποία λαμβάνει ο πελάτης με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ή στις λίστες παραληπτών newsletter (maillist), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της www.manolisischakis.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
Ο πελάτης κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα με οιανδήποτε τρόπο, αποδέχεται ότι συναινεί στο να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία από τη www.manolisischakis.gr
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει ή όχι να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία από τη www.manolisischakis.gr στέλνοντας το αίτημά του μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site μας.
Η www.manolisischakis.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και την διαγραφή του από αυτές.

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Ο διαδικτυακός τόπος www.manolisischakis.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά banners προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Η www.manolisischakis.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Eταιρία για το περιεχόμενό τους ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Η www.manolisischakis.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους. Ο πελάτης (επισκέπτης/χρήστης) της ιστοσελίδας οφείλει να απευθυνθεί απ’ ευθείας στους ιδιοκτήτες των αντίστοιχων ιστοχώρων, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο πελάτης με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία επιλέγει αν θα περιηγηθεί ή όχι στις σελίδες των διαδικτυακών τόπων στις οποίες ενδέχεται η www.manolisischakis.gr να παραπέμπει. Τίποτα που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία-Σύμβαση ή χρήση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης ή και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών δεν πρέπει να νοείται ως χορήγηση άδειας χρήσης οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή λογότυπα που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται από την Εταιρεία στον Πελάτη θεωρούνται Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ανεξάρτητα από το αν έχουν επισημανθεί ή αναγνωριστεί ως “Εμπιστευτικό” ή “Ιδιοκτησία”.
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες, εκπαιδεύσεις ή και ενημερώσεις περιλαμβάνουν επίσης τις διατάξεις του παρόντος. Η συμφωνία εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, προφορική, γραπτή, γραφική ή ηλεκτρονική, δεδομένου ότι οι περιστάσεις που περιβάλλουν την αποκάλυψη ή την εκμάθηση από τον Πελάτη, θα θεωρούνται εμπιστευτικές.
Ως “εμπιστευτικές πληροφορίες” νοούνται οι μη δημόσιες, προφορικές, γραπτές, γραφικές ή μηχανικά αναγνώσιμες πληροφορίες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τα οποία αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά, έρευνα, (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα προέλευσης και αντικειμένου), διαμόρφωση υλικού, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλγόριθμοι, ρυθμιστικές πληροφορίες, επιχειρηματικά σχέδια, τιμολόγηση, συμφωνίες με τρίτους, υπηρεσίες, πελάτες , το μάρκετινγκ ή τα οικονομικά της Εταιρείας ή μιας από τις θυγατρικές ή θυγατρικές της.
Η σχέση καθοδήγησης, καθώς και όλες οι πληροφορίες (τεκμηριωμένες ή προφορικές) που μοιράζεται ο Πελάτης με τον Coach ως μέρος αυτής της σχέσης, δεσμεύεται από τις αρχές εμπιστευτικότητας που ορίζονται και περιλαμβάνονται στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η σχέση Coach-Πελάτη δεν θεωρείται νομικά εμπιστευτική σχέση (όπως τα ιατρικά και νομικά επαγγέλματα) και επομένως οι επικοινωνίες δεν υπόκεινται στην προστασία οποιουδήποτε νομικά αναγνωρισμένου προνομίου. Ο Coach συμφωνεί να μην αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη. Ο Coach δεν θα αποκαλύψει το όνομα του Πελάτη χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που: (α) βρίσκονταν στην κατοχή του Coach πριν από την παροχή τους από τον Πελάτη. (β) είναι γενικά γνωστό στο κοινό ή στον κλάδο του Πελάτη. (γ) αποκτάται από τον Coach από τρίτο μέρος, χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης προς τον Πελάτη. (δ) αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τον Coach χωρίς χρήση ή αναφορά στις εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη. (ε) ο Coach υποχρεούται από το νόμο, από νόμιμα εκδοθείσα κλήτευση ή από δικαστική απόφαση να αποκαλύψει. (στ) αποκαλύπτεται στον Coach και ως αποτέλεσμα αυτής της αποκάλυψης ο Coach πιστεύει εύλογα ότι υπάρχει επικείμενος ή πιθανός κίνδυνος κινδύνου ή βλάβης για τον Πελάτη ή άλλους. ζ) περιλαμβάνει παράνομη δραστηριότητα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει επίσης τη συνεχή υποχρέωσή του να θέσει εγκαίρως οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες εμπιστευτικότητας στον Coach.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Ο πελάτης δεν μπορεί: (i) να αποκαλύψει ή να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπιστευτικές πληροφορίες, εκπαιδευτικό υλικό, προσωπικές συζητήσεις ή προσωπικές συμφωνίες σε οποιοδήποτε μέρος τους, οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών συμβούλων, εκτός εάν έχει εγκριθεί από την Εταιρία γραπτώς εκ των προτέρων. (ii) χρήση (εκτός αν επιτρέπεται ρητώς από την Εταιρεία), αντιγραφής/τροποποίησης ή / και μεταφορά των εμπιστευτικών πληροφοριών ή / και συγχώνευση των εμπιστευτικών πληροφοριών με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία, τύπο ή υλικά. (iii) στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, να ανασχηματίσει οποιαδήποτε από τις εμπιστευτικές πληροφορίες, ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις, και (iv) αποκαλύπτουν τις συζητήσεις των μερών σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με την εταιρία και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό.

9. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ:
Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση προσωπικού σας υλικού, ούτε είναι υπεύθυνη για την είσοδο παραγγελιών, την επεξεργασία πληρωμών, την αποστολή, τις ακυρώσεις, τις επιστροφές ή την εξυπηρέτηση πελατών ή/και συνεργατών σας που αφορούν παραγγελίες που έχουν γίνει εκ μέρους του πελάτη. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι δεν περιέχει περιεχόμενο που ανήκει στην Εταιρεία ή με άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καταχωρήσεων αναζήτησης της Εταιρείας, εκτός εάν πρόκειται για μια ξεχωριστή υπογεγραμμένη συμφωνία συνεργασίας με τη Voice On Demand E.E.
Επιπλέον, το υλικό οποιασδήποτε φύσης (φωτογραφικό, προϊόν βιντεοσκόπησης κα) το οποίο παρέχεται στην εταιρία από τους πελάτες της με όποιον τρόπο για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των παρεχόμενων σεμιναρίων αποτελεί εφεξής περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας η οποία δύναται να το τηρήσει στα αρχεία της και στα ηλεκτρονικά μέσα προβολής της για όσο διάστημα κρίνει απαραίτητο η εταιρία.

10. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Για την επαναλαμβανόμενη ενημέρωση, την ηλεκτρονική συμμετοχή σε προγράμματα ή τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας-σύμβασης αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία εγγραφής του πελάτη, η οποία ουσιαστικά είναι η αρχική πληρωμή. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ και εφαρμόζεται από την στιγμή που ο «πελάτης» προχωρήσει στην πληρωμή του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας ή/και άλλης συμβουλευτικής ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εντός του καθορισμένου χρονικά πλαισίου που έχει οριστεί από την «Εταιρία» σε προφορική ή έγγραφη συνεννόηση με τον πελάτη. Δεν υπάρχει αυτόματη ανανέωση της συγκεκριμένης συμφωνίας/σύμβασης πέραν του καθορισμένου όπως ορίζεται βάσει προγράμματος ή/και προϊόντος ή/και υπηρεσίας. Για την ανανέωση ή μη της συμφωνίας/σύμβασης πρέπει και τα δύο μέρη να συμφωνήσουν εγγράφως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να εισέλθουν σε νέα προθεσμία σύμβασης για καθορισμένη χρονική περίοδο. Οποιαδήποτε και όλες οι «κατόπιν-ειδικής-συμφωνίας» αγορές (στρατηγικές συνεδρίες, εκδηλώσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες) δεν θα συνδέονται με καμία άλλη υπηρεσία ή δεν υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την Εταιρεία. Ομοίως, οποιαδήποτε «ειδική συμφωνία» πληρωμής πέραν της εφάπαξ πληρωμής των υπηρεσιών αποτελεί διευκόλυνση που παρέχει η Εταιρεία προς τον πελάτη και για τον πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παραίτηση των εγχρήματων δικαιωμάτων της Εταιρίας επί των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλει στην Εταιρεία όλες τις σχετικές χρεώσεις στο λογαριασμό της Εταιρείας σε Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής ή και το σχέδιο πληρωμής που συμφωνήθηκαν αμοιβαία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως όλων των εφαρμοστέων φόρων. Εάν τυχόν συμφωνημένοι όροι πληρωμής των πρόσθετων υπηρεσιών που ζήτησε ο πελάτης είναι διαφορετικοί από τους όρους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι όροι πληρωμής για τις πρόσθετες υπηρεσίες θα ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οποιαδήποτε εφάπαξ πληρωμή ανάλογα με την πρόσθετη υπηρεσία που έχει ο ίδιος επιλέξει δεν είναι επιστρεπτέα, καθώς εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται αμέσως από την Εταιρεία στις υπηρεσίες εκκίνησης.
Οι υπηρεσίες Coaching, OnLine Membership ή και οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες χρεώνονται άμεσα κατόπιν ολοκλήρωσης της παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη ή και συγκεκριμένης συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας, η οποία ορίζεται χρονικά βάσει έγγραφης συμφωνίας. Επιπλέον, αν ο Πελάτης έχει επιλέξει να πληρώσει την Εταιρεία με πιστωτική κάρτα, ο Πελάτης συμφωνεί να εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία να χρεώσει την πιστωτική του κάρτα για τις πληρωμές και για οποιεσδήποτε οφειλές δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας-Σύμβασης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής και αν και εφόσον η συμβολή ένδικων μέσων κριθεί απαραίτητη από τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλει όλες τις αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων όλων των αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία.
Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε τροποποίηση των όρων και των υπηρεσιών της ή των προσφορών που κάνει κατά καιρούς στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στα προϊόντα της και διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Μετά την εκπλήρωση των αρχικών όρων της σύμβασης, οι Πελάτες με συγκεκριμένες συμβάσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αναθεωρημένους όρους ή και τιμές.

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

11.1.Πολιτική τιμών
Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Voice o Demand E.E. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον πελάτη.
Η Voice on Demand E.E. έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Voice on Demand E.E., ακόμη και να παρέχει εντελώς δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες για διαφημιστικούς λόγους. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.
Τα κουπόνια έκπτωσης και όποιες προσφορές αναφέρονται επί των υπηρεσιών/προϊόντων στην ιστοσελίδα της Voice on Demand E.E. ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις που δικαιούνται οι πελάτες.
Η τιμή που πληρώνει ο πελάτης στην Voice on Demand E.E. για παροχή υπηρεσίας δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία. Η Voice on Demand E.E. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

11.2 Πληρωμές
α. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την Voice on Demand E.E., θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κλπ.
β. Αν ο πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Voice on Demand E.E., η Voice on Demand E.E. έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.
γ. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η Voice on Demand E.E. έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της αγοράς ή της συνδρομής του και ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε.

11.3. Πληρωμή με Paypal
Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω Paypal (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες του Paypal βαρύνουν τον πελάτη).

11.4. Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό Τραπέζης (Κατάστημα)
Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με κατάθεση σε λογαριασμό της Alpha Bank (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες κατάθεσης βαρύνουν τον Πελάτη). Στην πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η Voice on Demand E.E. για την σωστή διευθέτηση της παραγγελίας θα λάβει υπόψη της την αιτιολογία κατάθεσης και όχι το όνομα του καταθέτη.

11.5. Πληρωμή με ηλεκτρονική κατάθεση μέσω e-banking
α. Στην περίπτωση αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής σε λογαριασμό της Alpha Bank μέσω e-banking (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες κατάθεσης βαρύνουν τον Πελάτη).
β. Όταν η εξόφληση αγοράς/ανανέωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω e-banking από άλλες Τράπεζες εκτός της Alpha Bank (πχ Πειραιώς, Eurobank, Εθνική κ.α), τότε:
-Για κατάθεση καθαρού ποσού πάνω από 500 ευρώ ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα προμήθειας αποστολέα (κατάθεσης).
-Για ποσά κατάθεσης μικρότερα των 500 ευρώ, ο πελάτης επιπλέον των εξόδων προμήθειας αποστολέα, θα πρέπει να επιβαρυνθεί και με το κόστος προμήθειας παραλήπτη για κάθε φορά κατάθεσης , ποσό που θα πρέπει να καταθέσει επιπρόσθετα του συνολικού ποσού χρέωσης υπηρεσίας, κάθε φορά που κάνει ηλεκτρονική κατάθεση στην περίπτωση που κάνει την κατάθεση τμηματικά. Στην περίπτωση αυτή, αν ο Πελάτης δεν έχει προσθέσει το τέλος παραλήπτη στο ποσό κατάθεσης, δεν θεωρείται εξοφλημένη η υπηρεσία και θα πρέπει να κάνει εκ νέου κατάθεση με το τέλος προμήθειας που αφορά τις δύο καταθέσεις, διαφορετικά το ποσό που έχει καταθέσει επιστρέφεται στον πελάτη αφού πρώτα αφαιρεθεί η προμήθεια που ήδη έχει καταβάλει η Voice on Demand E.E. ως παραλήπτης, συν την προμήθεια τέλους αποστολέα δηλαδή αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό της προμήθειας από το ποσό που κατέθεσε ηλεκτρονικά ο πελάτης.

12. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ www.manolisischakis.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

12.1 Αναγνώριση Πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του πελάτη στην ιστοσελίδα είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Χρήστη (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί ο πελάτης, παρέχεται πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζετε τον Κωδικό Χρήστη όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είναι ο ίδιος ο πελάτης μέσω των προαναφερόμενων κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους θα πρέπει ο πελάτης να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η www.manolisischakis.gr, δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η www.manolisischakis.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεται ο πελάτης. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας μέσω της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
12.2. Απόρρητο Συναλλαγών
Η www.manolisischakis.gr θεωρεί την τήρηση του απορρήτου αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στην www.manolisischakis.gr μέσω της ιστοσελίδας της είναι εμπιστευτικές και η www.manolisischakis.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
1. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, όπως πχ για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
2. Η www.manolisischakis.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής, που στην περίπτωση αυτή η www.manolisischakis.gr συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.
3. Στην περίπτωση που η www.manolisischakis.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών ή υποστήριξη των συστημάτων και υπηρεσιών της, απαιτεί από αυτούς να παρέχουν στους πελάτες το επίπεδο ασφαλείας και απορρήτου που αναφέρεται στην παρούσα.
4. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εκείνον καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.
5. Για την ασφάλεια του πελάτη, θα πρέπει και ο ίδιος να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
12.3. Προστασία Προσωπικών δεδομένων
H www.manolisischakis.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του πελάτη και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η www.manolisischakis.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία συμπληρώνει ο πελάτης στην ιστοσελίδα ή αποστέλλει αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
H www.manolisischakis.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο πελάτης για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της.
Κατά την επίσκεψη του πελάτη στις σελίδες της ιστοσελίδας www.manolisischakis.gr και προκειμένου να παραγγείλει προϊόντα ή και υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου τηςwww.manolisischakis.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.manolisischakis.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της Voice on Demand E.E. τα οποία μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης, διαγράφονται. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο πελάτης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της www.manolisischakis.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με την Voice on Demand E.E. επιχειρήσεις/εταιρίες, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η εκ μέρους του πελάτη προσκόμιση προσωπικών δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η Voice on Demand E.E. απαιτεί από τους υπαλλήλους, συνεργάτες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της να παρέχουν στον πελάτη της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

13. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Η www.manolisischakis.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς την ιστοσελίδα της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει και θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Συστήνουμε στους πελάτες να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση στους πελάτες.

14. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Η www.manolisischakis.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας και των όρων παροχής υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή του πελάτη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η www.manolisischakis.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

15.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
15.1 Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ιστοσελίδα της www.manolisischakis.gr, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο πελάτης (χρήστης/επισκέπτης) των σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών και περιεχομένων του site της www.manolisischakis.gr, στις οποίες ο πελάτης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την γνώση των όρων της παρούσης.
15.2 Η www.manolisischakis.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
15.3 Η www.manolisischakis.gr δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα της ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του πελάτη, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.
15.4 Η www.manolisischakis.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο πελάτης.
15.5 Η www.manolisischakis.gr, οι υπάλληλοί της, οι συνεργάτες της, οι συνεργαζόμενες εταιρίες ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η www.manolisischakis.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

16. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ – ΧΡΗΣΤΗ
16.1 Ο πελάτης (χρήστης/επισκέπτης) της ιστοσελίδας www.manolisischakis.gr, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι δε, αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάρτηση κάθε περιεχομένου προσβλητικού της προσωπικότητας, που θίγει την τιμή, την υπόληψη τρίτων καθώς και για κάθε περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή οποιαδήποτε διάταξη νόμου.
16.2 Σε περίπτωση που πέσει στην υπόληψη της www.manolisischakis.gr περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή που προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων και εν γένει αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του νόμου, είναι στην δικαιοδοσία της να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του πελάτη που το ανάρτησε η/και να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση της νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους και την διεκδίκηση αποζημίωσης σε περίπτωση που έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημία.
16.3 Επίσης, κάθε πελάτης – χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι περιεχόμενο της παραβιάζει το νόμο, πρέπει να ειδοποιεί τον δικτυακό τόπο της www.manolisischakis.gr η οποία πλέον υποχρεούται να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη που το ανάρτησε.

17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της www.manolisischakis.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση πελάτη (χρήστη/επισκέπτη) του δικτυακού τόπου, ο πελάτης (χρήστης/επισκέπτης) που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την www.manolisischakis.gr στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

18. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
18.1. Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Voice on Demand E.E. δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Voice on Demand E.E. σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη.
18.2. Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η Voice on Demand E.E. διακόπτει την παροχή υπηρεσιών προς τον Πελάτη και τον διαγράφει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
18.3. H Voice on Demand E.E. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού μιας υπηρεσίας από τον server της ή τερματισμού λογαριασμού με αυτόματη κατάργηση και των στοιχείων του πελάτη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επαναφορά των στοιχείων και η επαναπαρακολούθηση υπηρεσιών – σεμιναρίων επαναχρεώνεται.

18.4. Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητο μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Voice on Demand έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των υπηρεσιών που του παρέχει, εξοφλημένων ή όχι.

18.5. Η Voice on Demand E.E. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Voice on Demand E.E. και συμφωνεί ότι η Voice on Demand E.E. δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του και για τη διατήρηση αντιγράφων του περιεχομένου του και των emails του.
18.6. Ο Πελάτης εφ’ όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Voice on Demand E.E. θα πρέπει να το δηλώσει μέσω email στην Voice on Demand E.E. και στο mail support@manolisischakis.gr Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται αυτόματα στον πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την Voice on Demand E.E.
18.7. Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής οι υπηρεσίες είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής. Την επομένη της λήξης της συνδρομής ο λογαριασμός του πελάτη (account) τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για επτά (7) ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το ποσό πληρωμής για την ανανέωση της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, ο λογαριασμός φιλοξενίας (το account) διαγράφεται οριστικά.
Σε περίπτωση διακοπής/λήξης του λογαριασμού του φέρει αποκλειστικά ο Πελάτης την ευθύνη αντιγράφων για τα αρχεία/δεδομένα του, το περιεχόμενο αυτών και τα email του.

19. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
19.1. Η αγορά παροχής υπηρεσιών συνοδεύεται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 15 ημερών. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο παροχής υπηρεσιών της Voice on Demand E.E. μπορεί να ακυρώσει την αγορά ή συνδρομή του μέσα σε 15 ημέρες ζητώντας την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού από την ημερομηνία αγοράς ή συνδρομής, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 15η μέρα μετά την αγορά ή καταβολή της συνδρομής.
19.2 Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων ισχύει μόνο στην περίπτωση αγοράς προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας (σεμινάρια σε τιμή πακέτου που διατίθενται ως προϊόντα στο Eshop της ιστοσελίδας www.manolisischakis.gr) και δεν αφορά άλλες υπηρεσίες/προϊόντα της Voice on Demand E.E.
19.3. Στην περίπτωση ακύρωσης αγοράς μέσα σε 15 ημέρες, επιστρέφεται στον πελάτη το ποσό της αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας. Στην περίπτωση που μαζί με την αγορά πακέτου προϊόντων ή πακέτου υπηρεσιών περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών, έξοδα πρόσθετων υπηρεσιών) το ποσό αγοράς πακέτου προϊόντων ή υπηρεσιών επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα.

19.4. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση επιστροφής, ο πελάτης οφείλει να στείλει το αίτημά του με email στην Voice on Demand E.E. Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει κάνει χρήση της ιστοσελίδας (έχει αποδεχτεί κωδικούς κλπ) ή η Voice on Demand E.E. με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη έστω και σιωπηρή του παράσχει υπηρεσίες, τότε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ακυρώνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
19.5. Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.
Ο πελάτης πρέπει να πραγματοποιήσει άμεση κατάθεση από έγκυρο, επαρκώς χρηματοδοτούμενο τραπεζικό λογαριασμό, να παράσχει έγκυρη πιστωτική κάρτα με επαρκή πίστωση ή να διατηρήσει κατάθεση στην Εταιρεία, η οποία εξουσιοδοτείται να χρεώσει για όλες τις Συμβεβλημένες Υπηρεσίες.

20. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:
Αυτό το έγγραφο αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του Coach και του Πελάτη και αντικατοπτρίζει την πλήρη συμφωνία των μερών σε σχέση με το αντικείμενο, προϊόν ή την υπηρεσία. Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες γραπτές και προφορικές δηλώσεις που τυχόν υπάρχουν. Η Συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί παρά μόνο γραπτώς υπογεγραμμένη τόσο από τον Προπονητή όσο και από τον Πελάτη
Αιτήματα ακύρωσης/διακοπής προγράμματος πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στη διεύθυνση support@manolisischakis.gr. Οι ακυρώσεις τίθενται σε ισχύ εντός 15 ημερών από την υποβολή της γραπτής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η πιστωτική κάρτα του πελάτη δεν θα χρεώνεται ξανά.
Τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν και αναγράφουν τιμή ή τιμή προσφοράς, πωλούνται με αυστηρή επιστροφή 30 ημερών από την αρχική αγορά τους εφόσον προκύψει.
Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων για τα live σεμινάρια καθορίζεται ως εξής:
Για το Restart®, την πρώτη ημέρα αφού δώσει τις οδηγίες ο εισηγητής, ρωτάει ποιος θέλει να συνεχίσει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν υπάρχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Εάν ο συμμετέχοντας απαντήσει,
«δεν επιθυμώ να συνεχίσω», τότε η επιστροφή είναι 100% χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε εξήγηση.
Εάν ο συμμετέχοντας δεν μπορεί να παρακολουθήσει την ημερομηνία του Live σεμιναρίου, μεταφέρεται η συμμετοχή του σε επόμενο σεμινάριο και δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων

Για το Recreate, Relaunch, Rewire & Diamond δεν υπάρχει εγγύηση
επιστροφής χρημάτων.

21. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Κατόπιν ακυρώσεως, οι παραγγελίες φυσικών προϊόντων πρέπει να επιστραφούν εντός 90 ημερών (στην αρχική τους κατάσταση) για να είναι επιλέξιμες για επιστροφή χρημάτων.

22. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:
Οι υπηρεσίες Υποστήριξης ή και Συμβουλευτικής είναι η διαδικασία με την οποία η Εταιρεία θα βοηθήσει την προσωπική ανάπτυξη του πελάτη καθώς και εκπαίδευση μέσω ιδιόκτητων συστημάτων, πλαισίων και συμβουλών. Παρόλο που η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα, επιδιώκει να παρέχει προληπτικά συμβουλές και συστήματα υψηλής ποιότητας που μεγιστοποιούν την απόδοση.

23. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:
Ο Πελάτης εκπροσωπεί και εγγυάται στην Εταιρεία ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η παρούσα Σύμβαση αποτελεί έγκυρη, δεσμευτική και εκτελεστή σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της. Ο Πελάτης είναι ο εξουσιοδοτημένος ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος του υλικού ή και της εκπαίδευσης, του ιστότοπου ή των ιστότοπων για τους οποίους θα εκτελεσθούν οι υπηρεσίες καθοδήγησης, εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών και ο Πελάτης δεν θα παραβιάσει κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. Δεν παραβιάζει επίσης με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού μυστικού ή άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας, δεν είναι ψευδές ή παραπλανητικό, δεν έχει και δεν θα έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε απάτη καταναλωτή, ευθύνη για προϊόντα, παραβίαση της σύμβασης, τραυματισμού, ζημία ή βλάβη οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα. Δεν είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή απειλητικό. Είναι απαλλαγμένο από ιούς. Δεν περιέχει, δεν προωθεί ή προσφέρει οποιαδήποτε μορφή λογισμικού υποκλοπής spyware, adware ή άλλου λογισμικού διαφήμισης ή συλλογής πληροφοριών ή και δεν περιέχει, δεν συνδέει ή δεν προωθεί κανένα από τα ακόλουθα: βία, εγκλήματα μίσους (φυλετικά ή άλλα), παράνομες δραστηριότητες, διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

24. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

24.1 Οι υπηρεσίες της www.manolisischakis.gr παρέχονται μόνο για νόμιμες χρήσεις. Ο πελάτης οφείλει να τις χρησιμοποιεί υπεύθυνα και συνετά, τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της www.manolisischakis.gr που έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης και των νόμων απαγορεύεται.

24.2 Περιεχόμενο
Η www.manolisischakis.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των server της. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ή την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

24.3 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που ανεβάζει/τοποθετεί στον server/ιστοσελίδα/blog είτε τοποθετείται από τον ίδιο είτε από τρίτους. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των άρθρων, των δεδομένων ή των κοινοποιήσεων που δημοσιεύονται με χρήση της υπηρεσίας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των υπηρεσιών από έναν χρήστη. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του ή για τους προεγκατεστημένους ιστότοπους που χρησιμοποιεί ή για τους προεγκατεστημένους ιστότοπους που δημιουργεί η www.manolisischakis.gr για λογαριασμό του, το περιεχόμενο τους και τη δραστηριότητα τους.
Ο πελάτης οφείλει να διαθέτει την νομική, γραπτή άδειας χρήσης και προβολής οποιουδήποτε περιεχομένου που ανεβάζει στον server/ιστοσελίδα ή και του υλικού που στέλνει στην www.manolisischakis.gr προς ανάρτηση, από τον νόμιμο κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών.

24.4 Ο πελάτης συμφωνεί να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς όπως ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Απαγορεύονται ιδίως τα εξής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα:
α. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.
β. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
γ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει ο πελάτης δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
δ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
ε. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
ζ. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.
η. Η συκοφαντική δυσφήμηση ατόμων ή επιχειρήσεων ή παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
θ. Παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
ι. Παραβίαση των νόμων της χώρας όπου εμφανίζεται η ιστοσελίδα/blog του.

24.5 H www.manolisischakis.gr έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν το υλικό που ανεβάζει/τοποθετεί/διοχετεύει αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Hacking/Cracking), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, τυχερά παιχνίδια, ή για τέλεση αδικημάτων σχετικών με την περιουσία (απάτη κλπ.) ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η www.manolisischakis.gr έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον πελάτη ή σε τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η www.manolisischakis.gr έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.
Αποκλειστικός κριτής του αν και κατά πόσον οι σελίδες που τοποθέτησε χρήστης εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι μόνον η www.manolisischakis.gr που έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λογαριασμούς πελατών που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους.

24.6 E-mails
Η www.manolisischakis.gr έχει το δικαίωμα να διαγράψει email account χωρίς δεύτερη προειδοποίηση σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming. Η www.manolisischakis.gr ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email(spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του λογαριασμού του πελάτη τα παρακάτω:
α. Διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά τέτοια emails.
β. Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων, Chain mails, Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.
γ. Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
δ. Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της www.manolisischakis.gr μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων
έγινε εκτός των server της Εταιρίας.

24.7 Η www.manolisischakis.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως “spam”. H www.manolisischakis.gr, έχει το δικαίωμα να διαγράψει email account χωρίς δεύτερη προειδοποίηση σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming. Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της www.manolisischakis.gr για spamming θα χρεώνεται ένα ποσό για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την www.manolisischakis.gr.
Τα email διατηρούνται στον server για βάση των αντιγράφων ασφάλειας (ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο). Αποτελεί υποχρέωση του πελάτη, να διατηρεί δικό του αρχείο backup με τα email του.

24.8 Ο Πελάτης εγγυάται ότι το χορηγούμενο στην www.manolisischakis.gr υλικό δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

24.9 Ο Πελάτης εγγυάται ότι, δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ.

24.10 Ο πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα ή έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που χορηγεί στην www.manolisischakis.gr και του υλικού που ανεβάζει στον server/ιστοσελίδα του, και ότι ως προς το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

24.11 Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την www.manolisischakis.gr και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της www.manolisischakis.gr εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του λογαριασμού φιλοξενίας/ιστοσελίδας του.

25. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την www.manolisischakis.gr για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της www.manolisischakis.gr προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση συνδρομών κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στην ιστοσελίδα της www.manolisischakis.gr. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της www.manolisischakis.gr ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό και τις συνδρομές του.

26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:
Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να απαλλάξει την Εταιρεία, τους συνεργάτες διανομής της, τους δικαιοπάροχους και τους κατόχους αδείας, καθώς και τις συνδεδεμένες εταιρείες και οποιοδήποτε από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και αντιπροσώπους τους, (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε εξ αυτών λόγω οποιονδήποτε αξιώσεων, αγωγών ή διαδικασιών (συλλογικά αναφέρονται στο παρόν ως “Αξίωση”), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δυσφήμισης, παραβίασης του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής ή της δημοσιότητας, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση εμπορικού σήματος ή άλλη παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, απάτης, ψευδή διαφήμιση, ψευδή δήλωση, ευθύνη προϊόντος ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, κανόνα ή ρύθμιση σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής που εκτελούνται για λογαριασμό του Πελάτη, στον ιστότοπο ή τους ιστότοπους ή χώρους του Πελάτη. Η συμπεριφορά ή οι παραλείψεις του Πελάτη ή οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή αποδεδειγμένη παραβίαση από τον Πελάτη οποιουδήποτε όρου, προϋποθέσεως, συμφωνίας, εκπροσώπησης ή εγγύησης από τον Πελάτη, εξαιρουμένης οποιασδήποτε αξίωσης που προκύπτει αποκλειστικά από πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας ή των αντιπροσώπων της ή υπαλλήλους. Η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή απαίτηση για την οποία απαιτείται εύλογη αποζημίωση στη λογική της Εταιρείας και θα συνεργάζεται λογικά με τον Πελάτη με έξοδα του Πελάτη. Κατά την επιλογή της Εταιρείας, ο Πελάτης θα προχωρήσει σε ποσά της Εταιρείας ικανοποιώντας την Αξίωση, η οποία Εταιρεία μπορεί να κατέχει σε εγγύηση εν αναμονή της επίλυσης της Αίτησης αυτής. Ο Πελάτης δεν μπορεί να διευθετήσει οποιαδήποτε αγωγή ή θέμα σχετικά με την ευθύνη ή την μη ευθύνη της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε υπεράσπιση μιας αξίωσης ή και να εκπροσωπείται από δικηγόρο της επιλογής της με δικά της έξοδα. Χωρίς περιορισμό οποιονδήποτε δικαιωμάτων και διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το παρόν ή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει οποιαδήποτε ευθύνη του Πελάτη με την Εταιρεία σε σχέση με Αξιώσεις έναντι οποιωνδήποτε ποσών που κατέχονται σε κατάθεση στην Εταιρεία ανά Πελάτη.

27. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:
Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τα αποτελέσματα των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του αριθμού των εμφανίσεων, καθώς και οποιουδήποτε διαφημιστικού αποτελέσματος ή επιστροφής της επένδυσής. Δεδομένου ότι η Εταιρεία βασίζεται σε τρίτους για ορισμένα δεδομένα, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα όλων των στατιστικών χρήσης. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν επακόλουθα, ειδικά, χαμένα κέρδη ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση που απορρέει από οποιαδήποτε κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου αυτής, ήτοι ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κυβερνητικών ενεργειών, πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, διακοπής ρεύματος, ταραχών, έκρηξης, εργασίας , ή έλλειψη υλικού, διακοπή οποιουδήποτε είδους μεταφοράς ή επιβράδυνση της εργασίας.

28. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στην παρούσα με την ανάθεση της παρούσας Σύμβασης ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Πελάτη, όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα είναι δεσμευτικές και θα ισχύουν προς όφελος των συμβαλλομένων και των κληρονόμων τους, αν υπάρχουν διάδοχοι και εκχωρητές

29. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα συμφωνία θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με αυτή τη Συμφωνία-Σύμβαση, η τοπική δικαστική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στα Ελληνικά Δικαστήρια.

30. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ:
Το παρόν έγγραφο και κάθε συνημμένο έγγραφο, χρονοδιάγραμμα ή άλλο συνημμένο έγγραφο συνιστούν την πλήρη κατανόηση και συμφωνία των μερών και όλες οι προηγούμενες συμφωνίες, συμβάσεις και αντιπροσωπείες τερματίζονται και ακυρώνονται στο σύνολό τους και είναι ή δεν έχουν καμία άλλη δύναμη, αποτέλεσμα και εφαρμογή.

31. ΟΙ ΜΗ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Οι συμφωνίες, οι δεσμεύσεις και οι συμφωνίες που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία είναι αποκλειστικά προς όφελος των συμβαλλόμενων μερών ή τους αντίστοιχους διαδόχους τους ή τους επιτρεπόμενους εκχωρητές.

32. ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Αυτή η συμφωνία είναι έγκυρη και ισχυρή μετά την επιτυχή πληρωμή από τον Πελάτη, όπου αυτό ορίζεται. Με την αγορά υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή και παροχής συμβουλών από την Εταιρεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

33. ΑΠΟΡΙΕΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για οποιαδήποτε διευθέτηση, ερώτηση ή ένσταση μπορείτε να επικοινωνήσετε μόνο με mail με το τμήμα εξυπηρέτησής στο support@manolisischakis.gr. Τα αιτήματα απαντώνται εντός 10ημέρου από την παραλαβή τους.
Στην αποστολή του email είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία:
α. Όνομα και Επίθετο
β. Το mail με το οποίο γίνεται είσοδος στα προγράμματα (σε περίπτωση που έχει γίνει αγορά κάποιου προγράμματος)
γ. Το αίτημα και ποιο είναι το πρόβλημα. Εάν είναι δυνατό να επισυνάπτονται και φωτογραφίες.
Σημείωση : Οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδος ή τεχνική αναφέρεται και περιγράφεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αντικαθιστά την ιατρική, ψυχολογική, ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία, ή οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Οι εναλλακτικές θεραπείες και οι διαλογισμοί αποτελούν θαυμαστά βοηθητικά εργαλεία για τη συναισθηματική, νοητική και σωματική ισορροπία και ευεξία του ατόμου και μπορούν κάλλιστα να εφαρμόζονται παράλληλα με οποιαδήποτε θεραπεία της συμβατικής ιατρικής, αφού βοηθούν ολιστικά τον άνθρωπο και προάγουν τη συναισθηματική και ψυχοσωματική του αρμονία. Οι όροι «θεραπευτής» και «θεραπεία» χρησιμοποιούνται με την ευρεία έννοια των όρων και δεν ταυτίζονται με τους όρους που χρησιμοποιούνται από την κλασική ιατρική, ψυχολογία και φαρμακευτική.
Εάν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή ή παρακολουθήστε από ειδικό ψυχικής υγείας τότε θα πρέπει να λάβετε την γραπτή έγκριση -συναίνεση για να μελετήσετε τα προγράμματα αυτής της σελίδας.
Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα ΔΕΝ έχουν θεραπευτικό σκοπό σύμφωνα με τους κανόνες και τις έννοιες της ιατρικής επιστήμης. Τα παρακολουθείτε με ιδία βούληση και αποκλειστικά δική σας ευθύνη, εφόσον έχετε ενημερωθεί πλήρως για το κάθε πρόγραμμα στο οποίο αποφασίζετε να συμμετέχετε ενώ ταυτόχρονα μας αποστέλλετε μία δήλωσή σας, με την οποία αναγνωρίζετε ότι όλα τα προγράμματα που έχετε επιλέξει τα παρακολουθείτε, εφόσον χρήζετε ιατρικής παρακολούθησης ή και λήψης φαρμακευτικής αγωγής με δική σας ευθύνη. Εάν νιώθετε, νομίζετε, κρίνετε ότι μπορεί να σας βλάψουν τότε είναι αναγκαίο και απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή τον οικογενειακό ιατρό σας. Εάν δεν είστε σε θέση να το κρίνετε και παρόλα αυτά αποφασίσατε να τα παρακολουθήσετε τότε αυτό λαμβάνει χώρα με αποκλειστική δική σας ευθύνη για την επίδραση που θα έχουν πάνω σε εσάς.
Εάν είστε επικίνδυνοι για την υγεία σας ή την υγεία τρίτων προσώπων τότε να επικοινωνήσετε άμεσα στο 1018 ή με κάποιον φορέα και ειδικό επί του θέματος. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!

34. ΔΗΛΩΣΗ
Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στη σελίδα https://manolisischakis.gr είναι μέσα από την προσωπική ζωή του κυρίου Εμμανουήλ Ισχάκη και τη ζωή των ανθρώπων που έχει γνωρίσει που χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι δεν ανήκουν στο μέσο όρο και ο κ. Ισχάκης δεν υπονοεί ότι θα τα αναπαράγετε. Εδώ και 10 χρόνια ο κ. Ισχάκης χρησιμοποιεί πιστοποιημένα αυτές τις τεχνικές και όσοι τις εφαρμόζουν έχουν δει σημαντικά αποτελέσματα ανάλογα των προσπαθειών τους. Οι ιστορίες των ανθρώπων που θα ακούσετε και θα δείτε, είναι μόνο για σκοπούς παραδειγμάτων. Τα δικά σας αποτελέσματα θα ποικίλουν και θα εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες όπως το υπόβαθρό σας, η εμπειρία σας, η ηθική σας και άλλα. Κάθε στόχος εμπεριέχει την έννοια του ρίσκου καθώς και της μαζικής και σταθερής προσπάθειας και δράσης. Αν δεν είστε πρόθυμοι να το αποδεχτείτε αυτό, παρακαλούμε ΜΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.
Στο τέλος μερικών δωρεάν εκπαιδεύσεων, ο κ. Ισχάκης κάνει μια προσφορά για όσους θέλουν να εργαστούν πιο στενά με εκείνον και την ομάδα του για να βοηθηθούν στην εφαρμογή όσων θα μάθουν. Αυτό είναι εντελώς προαιρετικό. Η εκπαίδευση ποικίλει ανάλογα τους στόχους σας και αν δεν θέλετε να εργαστείτε πιο στενά μαζί του, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς να αγοράσετε κάτι. Είναι σημαντικό να αποφασίσετε αυτό που είναι πιο χρήσιμο για εσάς.
Όλα τα σεμινάρια, συνεδρίες, Online προγράμματα παρακολουθούνται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Η Voice On Demand E.E.. και ο Εμμανουήλ Ισχάκης δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επίπτωση στη ζωή σας.

35. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ COACHING
Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται από και μεταξύ: Voice On Demand EE και του Πελάτη με την οποία ο Coach συμφωνεί να παρέχει Υπηρεσίες Coaching για τον Πελάτη εστιάζοντας στην καθοδήγηση. Η καθοδήγηση είναι εταιρική σχέση (ορίζεται ως συμμαχία, όχι μια νομική επιχειρηματική συνεργασία) μεταξύ του Coach και του Πελάτη σε μια προκλητική και δημιουργική διαδικασία που εμπνέει τον πελάτη να μεγιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό δυναμικό. Έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη δημιουργία / ανάπτυξη προσωπικών, επαγγελματικών ή επιχειρηματικών στόχων και να αναπτύξει και να εκτελέσει μια στρατηγική / σχέδιο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

35.1. Σχέση Coach-Πελάτη
α. Ο Coach συμφωνεί να διατηρήσει την ηθική και τα πρότυπα συμπεριφοράς. Συνιστάται στον Πελάτη να ελέγχει τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα ισχύοντα πρότυπα συμπεριφοράς.
β. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δημιουργία και την εφαρμογή της δικής του σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας, αποφάσεων, επιλογών, ενεργειών και αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη σχέση καθοδήγησης και τις κλήσεις, αλληλεπιδράσεις του με τον Coach. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Coach δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ενέργειες ή αδράνεια ή για οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται από τον Coach. Ο πελάτης κατανοεί ότι η καθοδήγηση δεν είναι θεραπεία και δεν υποκαθιστά τη θεραπεία εάν χρειαστεί και δεν αποτρέπει ή θεραπεύει οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή ή διαγνωσθείσα ιατρική ασθένεια.
γ. Ο Πελάτης αναγνωρίζει περαιτέρω ότι μπορεί να τερματίσει ή να διακόψει τη σχέση καθοδήγησης ανά πάσα στιγμή.
δ. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η καθοδήγηση είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, των οικονομικών, της υγείας, των σχέσεων, της εκπαίδευσης και της αναψυχής. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η απόφαση για το πώς να χειριστεί αυτά τα ζητήματα, να ενσωματώσει τις αρχές καθοδήγησης σε αυτούς τους τομείς και να εφαρμόσει επιλογές είναι αποκλειστικά ευθύνη του Πελάτη.
ε. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η καθοδήγηση δεν περιλαμβάνει τη διάγνωση ή τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών και ότι η καθοδήγηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της συμβουλευτικής, της ψυχοθεραπείας, της ψυχανάλυσης, της φροντίδας ψυχικής υγείας, της θεραπείας κατάχρησης ουσιών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών από νομικούς, ιατρούς ή άλλους ειδικευμένους επαγγελματίες και ότι είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη να αναζητήσει τέτοια ανεξάρτητη επαγγελματική καθοδήγηση όπως απαιτείται. Εάν ο Πελάτης βρίσκεται επί του παρόντος υπό τη φροντίδα ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας, συνιστάται ο Πελάτης να ενημερώσει αμέσως τον πάροχο φροντίδας ψυχικής υγείας για τη φύση και την έκταση της σχέσης καθοδήγησης που συμφωνήθηκε από τον Πελάτη και τον Coach.
ζ. Ο Πελάτης κατανοεί ότι προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση καθοδήγησης, ο Πελάτης συμφωνεί να επικοινωνεί ειλικρινά, να είναι ανοιχτός σε ανατροφοδότηση και βοήθεια και να δημιουργεί χρόνο και ενέργεια για να συμμετάσχει πλήρως στο πρόγραμμα

35.2. Σχέση Εμπιστευτικότητας
Η σχέση καθοδήγησης, καθώς και όλες οι πληροφορίες (τεκμηριωμένες ή προφορικές) που μοιράζεται ο Πελάτης με τον Coach ως μέρος αυτής της σχέσης, δεσμεύεται από τις αρχές εμπιστευτικότητας που ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Ωστόσο, η σχέση Coach-Πελάτη δεν θεωρείται νομικά εμπιστευτική σχέση (όπως τα ιατρικά και νομικά επαγγέλματα) και επομένως οι επικοινωνίες δεν υπόκεινται στην προστασία οποιουδήποτε νομικά αναγνωρισμένου προνομίου. Ο Coach συμφωνεί να μην αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη. Ο Coach δεν θα αποκαλύψει το όνομα του Πελάτη ως αναφορά χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που: (α) βρίσκονταν στην κατοχή του Coach πριν από την παροχή τους από τον Πελάτη. (β) είναι γενικά γνωστό στο κοινό ή στον κλάδο του Πελάτη. (γ) αποκτάται από τον Coach από τρίτο μέρος, χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης προς τον Πελάτη. (δ) αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τον Coach χωρίς χρήση ή αναφορά στις εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη. ή (ε) ο Coach υποχρεούται από το νόμο, από νόμιμα εκδοθείσα κλήτευση ή από δικαστική απόφαση να αποκαλύψει. (στ) αποκαλύπτεται στον Coach και ως αποτέλεσμα αυτής της αποκάλυψης ο Coach πιστεύει εύλογα ότι υπάρχει επικείμενος ή πιθανός κίνδυνος κινδύνου ή βλάβης για τον Πελάτη ή άλλους. και ζ) περιλαμβάνει παράνομη δραστηριότητα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει επίσης τη συνεχή υποχρέωσή του να θέσει εγκαίρως οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες εμπιστευτικότητας στον Coach.

35.3. Πολιτική Διατήρησης Αρχείων
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο Coach έχει αποκαλύψει την πολιτική διατήρησης αρχείων του σε σχέση με έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που αποκτήθηκαν ή κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχέσης Coach-Πελάτη. Τα αρχεία αυτά θα διατηρούνται από τον Προπονητή σε μορφή της επιλογής του Coach (έντυπη ή ψηφιακή/ηλεκτρονική) για περίοδο ενός έτους . – υπαρχει θεμα με τα testimonials?

35.4. Τερματισμός
Είτε ο Πελάτης είτε ο Coach μπορούν να τερματίσουν την παρούσα Συμφωνία-Σύμβαση οποτεδήποτε με προηγούμενη 15νθήμερη γραπτή ειδοποίηση. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει τον Coach για όλες τις υπηρεσίες προγύμνασης που παρασχέθηκαν μέσω και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της σχέσης προγύμνασης.

35.5. Περιορισμένη ευθύνη
Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, ο Coach δεν παρέχει εγγυήσεις, δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσης, ρητές ή σιωπηρές σε σχέση με τις υπηρεσίες καθοδήγησης που διαπραγματεύονται, συμφωνούνται και παρέχονται. Σε καμία περίπτωση ο Coach δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές ζημίες.

35.6. Παροχή Συγκαταθέσεων και Εξουσιοδοτήσεων
α) Παροχή Συγκατάθεσης για Συλλογή, Επεξεργασία και Τήρηση Προσωπικών Δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών.
Για τους σκοπούς της παρούσας, τα Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών αφορούν προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα υγείας και σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία του αιτούντα, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
Έχοντας ενημερωθεί, μέσω του εντύπου «Έντυπο Παροχής Δηλώσεων περί Συγκατάθεσης για Συλλογή, Επεξεργασία και Τήρηση Προσωπικών Δεδομένων» και του εγγράφου «Γνωστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» της Voice On Demand EE, το οποίο προσδιορίζει αναλυτικά τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών, καθώς και τη χρήση των δικαιωμάτων σε σχέση με το σύνολο των προσωπικών δεδομένων – η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.manolisischakis.gr και ειδικότερα στην ενότητα για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ο πελάτης δίνει τη συγκατάθεσή, ώστε η Voice On Demand EE να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με όσα του γνωστοποιήθηκαν παραπάνω. Δηλώνει επίσης ότι έλαβε γνώση για το δικαίωμά του να ανακαλέσει την ανωτέρω
συγκατάθεση, οποτεδήποτε, επικοινωνώντας μέσω e-mail στο support@manolisischakis.gr

β) Παροχή Εξουσιοδότησης για Χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας www.manolisischakis.gr

Έχει ενημερωθεί ότι η Voice On Demand EE τηρεί ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών, η οποία φέρει σήμερα τον τίτλο www.manolisischakis.gr, στην οποία εμφανίζονται τα προσωπικά δεδομένα του και τυχόν προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών που έχει υποβάλλει στην Voice On Demand EE.

γ)Συγκατάθεση Άμεσης Προώθησης Υπηρεσιών
Δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί ότι η Voice On Demand EE είναι η υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που της έχει δηλώσει, καθώς επίσης και ότι αυτά τα στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν, είτε για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών είτε για την ενημέρωσή του για νέα προϊόντα και
υπηρεσίες.
Δηλώνει επίσης ότι έχει ενημερωθεί ότι σε περίπτωση που θελήσει να επικαιροποιήσει ή να αναθεωρήσει τις επιλογές του, τις σχετικές με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί, οποτεδήποτε επιθυμεί, να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη χρήση των στοιχείων του για προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@manolisischakis.gr
Η παρούσα Συμφωνία- Σύμβαση θα είναι δεσμευτική για τα μέρη και τους αντίστοιχους διαδόχους τους και τους επιτρεπόμενους εκχωρητές.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους συνεργασίας που βρίσκονται https://www.manolisischakis.gr/oroi-xrisis/ .

36. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΑΚΡΤΟΤΕΛΕΥΤΙΟ)
Η www.manolisischakis.gr δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από τον πελάτη, ο δε πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από την www.manolisischakis.gr ή από τρίτο προμηθευτή της, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί.

37. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.manolisischakis.gr


37.1 Ουδεμία ευθύνη φέρει η www.manolisischakis.gr για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (κείμενα, φωτογραφίες, banner, flash, links κ.α.) και αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνο ο πελάτης.

37.2 Ουδεμία ευθύνη φέρει η www.manolisischakis.gr για τα οιανδήποτε προβλήματα προκληθούν σε τρίτους (επισκέπτες – χρήστες) των ιστοσελίδων, όπως πχ. από ιούς και η όποια νομική ευθύνη και διευθέτηση του προβλήματος αφορά αποκλειστικά τον πελάτη.

38. ΚΑΘΗΚΟΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ


38.1 Η www.manolisischakis.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύμβασης αλλά και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν το προς εκτέλεση έργο, η οποία θα μπορούσε να βλάψει ενδεχομένως τον Πελάτη.

38.2 Η www.manolisischakis.gr δεσμεύεται ότι δεν θα γνωστοποιήσει ή πουλήσει το email ή άλλα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σε οποιοδήποτε τρίτο. Η www.manolisischakis.gr θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η www.manolisischakis.gr θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.

38.3 Η www.manolisischakis.gr έχει το δικαίωμα, που της δίνεται δια της παρούσης, να αναφέρει και να παρουσιάζει το «έργο» του πελάτη στο πελατολόγιο της, ως υλικό εκτελεσμένων έργων (portfolio), πάντα με θετική προβολή και σε καμία περίπτωση προβάλλοντας εσωτερικές πληροφορίες του πελάτη.

38.4 Ο Πελάτης:
Αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύμβασης αλλά και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν το προς εκτέλεση έργο, η οποία θα μπορούσε να βλάψει ενδεχομένως την www.manolisischakis.gr, ή να αποκαλύψει στοιχεία στρατηγικής, μάρκετινγκ ή άλλες εσωτερικές πληροφορίες.
Συμφωνεί ότι δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, τiς ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
H Voice on Demand E.E. και ο πελάτης συμφωνούν τα εξής: Κάθε πληροφορία που περιέρχεται στους Συμβαλλομένους κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, και αφορά την επιχειρηματική οργάνωση, τις μεθόδους (οικονομικές και εμπορικές), τα οικονομικά τους στοιχεία, τα στοιχεία των πελατών τους, καθώς και κάθε άλλη συναφής πληροφορία, είναι εμπιστευτική και αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν το απόρρητο των πληροφοριών αυτών και έναντι των υπαλλήλων, συνεργατών ή προστιθέντων τους. Η υποχρέωση εχεμύθειας εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λύση της Σύμβασης αυτής.

39. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
39.1 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και κατά την διάρκεια αυτής θα αναστέλλονται αζημίως οι υποχρεώσεις των μερών από την παρούσα, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρω βίας. Η έναρξη και λήξη του γεγονότος της ανωτέρας βίας θα γνωστοποιείται εγγράφως από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών στο άλλο και η μη άμεση απόκρουση αυτού από τον λήπτη της γνωστοποιήσεως θα θεωρείται ως αποδοχή του.
39.2 Η έννοια του γεγονότος ανωτέρας βίας είναι αυτή που δίνεται από την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την Νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων.
Ουδεμία ευθύνη φέρει η Voice on Demand E.E.
α) για περιστατικά που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα των προστιθέντων αυτής προσώπων.
β) για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της κακής/πλημμελούς λειτουργίας της ΔΕΗ ή τυχόν άλλης εταιρίας ή οργανισμού ηλεκτροδοτήσεως, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ ή άλλης εταιρίας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.

40. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο.
Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

41. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Σε κάθε παροχή υπηρεσίας από την Voice on Demand E.E. στον πελάτη με οιανδήποτε τρόπο γίνει η παραγγελία, όπως μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος,τηλεφωνική παραγγελία ή με ηλεκτρονική με αποστολή email, σημαίνει ότι ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης που αποτελούν την μόνη σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, για την προστασία του πελάτη, μετά την παραγγελία του για παροχή υπηρεσίας /αγορά προϊόντος, αποστέλλεται ηλεκτρονικά με email στον πελάτη από τη www.manolisischakis.gr το οποίο περιγράφει την παραγγελία που θα εκτελεστεί και το οποίο θα πρέπει να υπογράψει ο πελάτης και να το αποστείλει με email στη www.manolisischakis.gr