ΟΡΟΙ
Τα παρακάτω αποτελούν όρους νομικής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της Voice On Demand E.E. (παρουσιάζεται ως «εταιρία», «εμείς», «από εμάς»). Με την αγορά υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης ή / και παροχής συμβουλών από την Εταιρεία ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που κατέχει η Εταιρεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμευτείτε με αυτούς και συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.


#1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ:


Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε το υλικό, τις ενημερώσεις, τις εκπαιδεύσεις, τις συμβουλές και / ή συμβουλευτικές υπηρεσίες της Εταιρείας (όπως ορίζεται παρακάτω), συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς ενδέχεται να τροποποιούνται από την Εταιρεία κατά καιρούς κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ως Πελάτης συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τόσο για τρέχουσες όσο και για οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων όλων των όρων πληρωμής (συλλογικά η Συμφωνία). Σε αυτή τη Συμφωνία, “εσείς” και “σας” αναφέρεται στον Πελάτη. Συμφωνείτε επίσης ότι οποιοσδήποτε από τους αντιπροσώπους σας, τους εκπροσώπους σας, τους υπαλλήλους σας ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που ενεργεί για λογαριασμό σας σε σχέση με τη χρήση των ενημερώσεων, εκπαιδεύσεων, του υλικού και / ή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τηρεί αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνείτε επίσης ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αν ενεργείτε εξ ιδίου ονόματος ή για λογαριασμό τρίτου, συμπεριλαμβανομένου άλλου Πελάτη.


#2 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:


Για την επαναλαμβανόμενη ενημέρωση, την ηλεκτρονική συμμετοχή σε προγράμματα ή τις συμβουλευτικές υπηρεσίες – Η διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία εγγραφής, η οποία συμπίπτει με την αρχική πληρωμή. Ο όρος θα συνεχιστεί ως εξής, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή από την στιγμή που ο «πελάτης» προχωρήσει στην πληρωμή του προϊόντος ή/και υπηρεσίας ή/και άλλης συμβουλευτικής ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εντός του καθορισμένου χρονικά πλαισίου που έχει οριστεί από την «εταιρία» σε συνεννόηση με τον πελάτη. Δεν υπάρχει αυτόματη ανανέωση της συγκεκριμένης συμφωνίας/σύμβασης πέραν του καθορισμένου όπως ορίζεται βάση προγράμματος ή/και προϊόντος ή/και υπηρεσίας. Για την ανανέωση ή μη της συμφωνίας/σύμβασης πρέπει και τα δύο μέρη να συμφωνήσουν να εισέλθουν σε νέα προθεσμία σύμβασης για καθορισμένη χρονική περίοδο.
Οποιαδήποτε και όλες οι «κατόπιν-ειδικής-συμφωνίας» αγορές (στρατηγικές συνεδρίες, εκδηλώσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες) δεν θα συνδέονται με καμία άλλη υπηρεσία ή δεν υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον πελάτη. Ομοίως, οποιαδήποτε «ειδική συμφωνία» πληρωμής πέραν της εφάπαξ πληρωμής των υπηρεσιών αποτελεί διευκόλυνση και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παραίτηση των εγχρήματων δικαιωμάτων της Εταιρίας επί των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλει στην Εταιρεία όλες τις σχετικές χρεώσεις στο λογαριασμό του σε Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής και / ή το σχέδιο πληρωμής που συμφωνήθηκαν αμοιβαία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως όλων των εφαρμοστέων φόρων. Εάν τυχόν συμφωνημένοι όροι πληρωμής των πρόσθετων υπηρεσιών που ζητήσατε είναι διαφορετικοί από τους όρους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι όροι πληρωμής για τις πρόσθετες υπηρεσίες θα ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αμοιβή εγκατάστασης (ή παρόμοια εφάπαξ πληρωμή ανάλογα με την υπηρεσία που έχει επιλέξει ο Πελάτης) δεν είναι επιστρεπτέα, καθώς εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται αμέσως από την Εταιρεία στις υπηρεσίες εκκίνησης.
Οι υπηρεσίες Coaching, Online Membership και / ή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες χρεώνονται κατόπιν ολοκλήρωσης της παραγγελίας ή/και συγκεκριμένης συμφωνίας και ορίζεται χρονικά βάση της συμφωνίας. Επιπλέον, αν ο Πελάτης έχει επιλέξει να πληρώσει την Εταιρεία με πιστωτική κάρτα, ο Πελάτης συμφωνεί να εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία να χρεώσει εκ των προτέρων την πιστωτική του κάρτα για τέτοιες πληρωμές και για οποιεσδήποτε οφειλές δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής που η συμβολή ένδικων μέσων αποδειχθεί απαραίτητη, ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλει όλες τις αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων όλων των αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία.
Κατανοείτε ότι η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό να τροποποιεί τους τυποποιημένους όρους και τις προσφορές υπηρεσιών της και ότι η Voice On Demand E.E. διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Μετά την εκπλήρωση των αρχικών όρων της σύμβασης, οι Πελάτες με συγκεκριμένες συμβάσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αναθεωρημένους όρους και / ή τιμές.


#3 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:


Ο πελάτης πρέπει να πραγματοποιήσει άμεση κατάθεση από έγκυρο, επαρκώς χρηματοδοτούμενο τραπεζικό λογαριασμό, να παράσχει έγκυρη πιστωτική κάρτα με επαρκή πίστωση ή να διατηρήσει κατάθεση στην Εταιρεία, η οποία εξουσιοδοτείται να χρεώσει για όλες τις Συμβεβλημένες Υπηρεσίες.


#4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:


Αυτό το έγγραφο αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του Coach και Πελάτη και αντικατοπτρίζει την πλήρη κατανόηση των μερών σε σχέση με το αντικείμενο. Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες γραπτές και προφορικές δηλώσεις. Η Συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί παρά μόνο γραπτώς υπογεγραμμένη τόσο από τον Προπονητή όσο και από τον Πελάτη
Αιτήματα ακύρωσης/διακοπής προγράμματος πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στη διεύθυνση [email protected] Οι ακυρώσεις τίθενται σε ισχύ εντός 15 ημερών από την υποβολή της γραπτής αίτησης και η πιστωτική κάρτα του πελάτη δεν θα χρεώνεται ξανά.
Τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν και αναγράφουν τιμή ή τιμή προσφοράς, πωλούνται με αυστηρή επιστροφή 30 ημερών από την αρχική αγορά τους εφόσον προκύψει.


#5 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:


Κατόπιν ακυρώσεως, οι παραγγελίες φυσικών προϊόντων πρέπει να επιστραφούν εντός 90 ημερών (στην αρχική τους κατάσταση) για να είναι επιλέξιμες για επιστροφή χρημάτων.


#6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:


Οι υπηρεσίες Υποστήριξης και/ή Συμβουλευτικής είναι η διαδικασία με την οποία η Εταιρεία θα βοηθήσει την προσωπική σας ανάπτυξη καθώς και εκπαίδευση μέσω ιδιόκτητων συστημάτων, πλαισίων και συμβουλών. Παρόλο που η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα, επιδιώκουμε να παρέχουμε προληπτικά συμβουλές και συστήματα υψηλής ποιότητας που μεγιστοποιούν την απόδοση.


#7 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΗ-ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:


Ο τίτλος και τα πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας εντός και προς τα πλαίσια, στρατηγικές, ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις και συστήματα καθοδήγησης και συμβουλευτικής, μαζί με οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, προγράμματα και άλλη τεχνολογία που υποστηρίζει ή σχετίζεται με τη λειτουργία της Εταιρείας το δίκτυο της Εταιρείας και ο ιστότοπος (ή οι ιστότοποι) (συλλογικά, τα “Εταιρικά Υλικά”) θα παραμείνουν ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά στην Εταιρεία και / ή στον αντίστοιχο εξωτερικό προμηθευτή υπηρεσιών ή συγγραφέα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει αποκτήσει κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον στα Υλικά της Εταιρείας και δεν θα αποκτήσει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στα Υλικά της Εταιρείας λόγω της παρούσας Συμφωνίας.


#8 ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ:


Τίποτα που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία ή χρήση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και / ή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών δεν πρέπει να νοείται ως χορήγηση άδειας χρήσης οποιασδήποτε από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή λογότυπα που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.


#9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


Όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται από την Εταιρεία στον Πελάτη θεωρούνται Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ανεξάρτητα από το αν έχουν επισημανθεί ή αναγνωριστεί ως “Εμπιστευτικό” ή “Ιδιοκτησία”. Ανεξαρτήτως οποιουδήποτε αντιθέτου, οι εμπιστευτικές πληροφορίες, εκπαιδεύσεις ή/και ενημερώσεις περιλαμβάνουν επίσης τις διατάξεις του παρόντος. Η συμφωνία εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, προφορική, γραπτή, γραφική ή ηλεκτρονική, δεδομένου ότι οι περιστάσεις που περιβάλλουν την αποκάλυψη ή την εκμάθηση από τον Πελάτη, θα θεωρούνται εμπιστευτικές.
Ως “εμπιστευτικές πληροφορίες” νοούνται οι μη δημόσιες, προφορικές, γραπτές, γραφικές ή μηχανικά αναγνώσιμες πληροφορίες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τα οποία αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά, έρευνα, (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα προέλευσης και αντικειμένου), διαμόρφωση υλικού, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλγόριθμοι, ρυθμιστικές πληροφορίες, επιχειρηματικά σχέδια, τιμολόγηση, συμφωνίες με τρίτους, υπηρεσίες, πελάτες , το μάρκετινγκ ή τα οικονομικά της Εταιρείας ή μιας από τις θυγατρικές ή θυγατρικές της.
Η σχέση καθοδήγησης, καθώς και όλες οι πληροφορίες (τεκμηριωμένες ή προφορικές) που μοιράζεται ο Πελάτης με τον Coach ως μέρος αυτής της σχέσης, δεσμεύεται από τις αρχές εμπιστευτικότητας που ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η σχέση Coach-Πελάτη δεν θεωρείται νομικά εμπιστευτική σχέση (όπως τα ιατρικά και νομικά επαγγέλματα) και επομένως οι επικοινωνίες δεν υπόκεινται στην προστασία οποιουδήποτε νομικά αναγνωρισμένου προνομίου. Ο Coach συμφωνεί να μην αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη. Ο Coach δεν θα αποκαλύψει το όνομα του Πελάτη ως αναφορά χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που: (α) βρίσκονταν στην κατοχή του Coach πριν από την παροχή τους από τον Πελάτη. (β) είναι γενικά γνωστό στο κοινό ή στον κλάδο του Πελάτη. (γ) αποκτάται από τον Coach από τρίτο μέρος, χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης προς τον Πελάτη. (δ) αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τον Coach χωρίς χρήση ή αναφορά στις εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη. ή (ε) ο Coach υποχρεούται από το νόμο, από νόμιμα εκδοθείσα κλήτευση ή από δικαστική απόφαση να αποκαλύψει. (στ) αποκαλύπτεται στον Coach και ως αποτέλεσμα αυτής της αποκάλυψης ο Coach πιστεύει εύλογα ότι υπάρχει επικείμενος ή πιθανός κίνδυνος κινδύνου ή βλάβης για τον Πελάτη ή άλλους. και ζ) περιλαμβάνει παράνομη δραστηριότητα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει επίσης τη συνεχή υποχρέωσή του να θέσει εγκαίρως οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες εμπιστευτικότητας στον Coach.


#10 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:


Ο πελάτης δεν μπορεί: (i) να αποκαλύψει ή να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπιστευτικές πληροφορίες, εκπαιδευτικό υλικό, προσωπικές συζητήσεις ή προσωπικές συμφωνίες σε οποιοδήποτε μέρος τους, οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών συμβούλων, εκτός εάν έχει εγκριθεί από την Εταιρία γραπτώς εκ των προτέρων. (ii) χρήση (εκτός αν επιτρέπεται ρητώς από την Εταιρεία), αντιγραφής/τροποποίησης ή / και μεταφορά των εμπιστευτικών πληροφοριών ή / και συγχώνευση των εμπιστευτικών πληροφοριών με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία, τύπο ή υλικά. (iii) στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, να ανασχηματίσει οποιαδήποτε από τις εμπιστευτικές πληροφορίες, ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις, και / ή (iv) αποκαλύπτουν τις συζητήσεις των μερών σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο κατόπιν συμφωνίας με την εταιρία και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό.


#11 ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΔΙΚΤΥΟ:


Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση προσωπικού σας υλικού, ούτε είναι υπεύθυνη για την είσοδο παραγγελιών, την επεξεργασία πληρωμών, την αποστολή, τις ακυρώσεις, τις επιστροφές ή την εξυπηρέτηση πελατών ή/και συνεργατών σας που αφορούν παραγγελίες που έχουν γίνει εκ μέρους του πελάτη. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι δεν περιέχει περιεχόμενο που ανήκει στην Εταιρεία ή με άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καταχωρήσεων αναζήτησης της Εταιρείας, εκτός εάν πρόκειται για μια ξεχωριστή υπογεγραμμένη συμφωνία συνεργασίας με τη Voice On Demand E.E.
Επιπλέον, το υλικό οποιασδήποτε φύσης (φωτογραφικό, προϊόν βιντεοσκόπησης κα) το οποίο παρέχεται στην εταιρία από τους πελάτες της με όποιον τρόπο για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των παρεχόμενων σεμιναρίων αποτελεί εφεξής περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας η οποία δύναται να το τηρήσει στα αρχεία της και στα ηλεκτρονικά μέσα προβολής της για όσο διάστημα κρίνει απαραίτητο η εταιρία.


#12 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:


Ο Πελάτης εκπροσωπεί και εγγυάται στην Εταιρεία ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η παρούσα Σύμβαση αποτελεί έγκυρη, δεσμευτική και εκτελεστή σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της. Ο Πελάτης είναι ο εξουσιοδοτημένος ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος του υλικού ή/και της εκπαίδευσης, του ιστότοπου ή των ιστότοπων για τους οποίους θα εκτελεσθούν οι υπηρεσίες καθοδήγησης, εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών και ο Πελάτης δεν θα παραβιάσει κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. Δεν παραβιάζει επίσης με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού μυστικού ή άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας. δεν είναι ψευδές ή παραπλανητικό, δεν έχει και δεν θα έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε απάτη καταναλωτή, ευθύνη για προϊόντα, παραβίαση της σύμβασης, τραυματισμού, ζημία ή βλάβη οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα. Δεν είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή απειλητικό. Είναι απαλλαγμένο από ιούς. Δεν περιέχει, δεν προωθεί ή προσφέρει οποιαδήποτε μορφή λογισμικού υποκλοπής spyware, adware ή άλλου λογισμικού διαφήμισης ή συλλογής πληροφοριών και / ή δεν περιέχει, δεν συνδέει ή δεν προωθεί κανένα από τα ακόλουθα: βία, εγκλήματα μίσους (φυλετικές ή άλλες), παράνομες δραστηριότητες, διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.


#13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:


Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να απαλλάξει την Εταιρεία, τους συνεργάτες διανομής της, τους δικαιοπάροχους και τους κατόχους αδείας, καθώς και τις συνδεδεμένες εταιρείες και οποιοδήποτε από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και αντιπροσώπους τους, (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε εξ αυτών λόγω οποιωνδήποτε αξιώσεων, αγωγών ή διαδικασιών (συλλογικά αναφέρονται σε στο παρόν ως “Αξίωση”), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δυσφήμισης, παραβίασης του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής ή της δημοσιότητας, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση εμπορικού σήματος ή άλλη παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, απάτης, ψευδή διαφήμιση, ψευδή δήλωση, ευθύνη προϊόντος ή παραβίαση οποιονδήποτε νόμου, διατάγματος, κανόνα ή ρύθμιση σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής που εκτελούνται για λογαριασμό του Πελάτη, στον ιστότοπο ή τους ιστότοπους ή χώρους του Πελάτη. Η συμπεριφορά ή οι παραλείψεις του Πελάτη ή οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή αποδεδειγμένη παραβίαση από τον Πελάτη οποιουδήποτε όρου, προϋποθέσεως, συμφωνίας, εκπροσώπησης ή εγγύησης από τον Πελάτη, εξαιρουμένης οποιασδήποτε αξίωσης που προκύπτει αποκλειστικά από πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας ή των αντιπροσώπων της ή υπαλλήλους. Η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή απαίτηση για την οποία απαιτείται εύλογη αποζημίωση στη λογική της Εταιρείας και θα συνεργάζεται λογικά με τον Πελάτη με έξοδα του Πελάτη. Κατά την εκλογή της Εταιρείας, ο Πελάτης θα προχωρήσει σε ποσά της Εταιρείας ικανοποιώντας την Αξίωση, η οποία Εταιρεία μπορεί να κατέχει σε εγγύηση εν αναμονή της επίλυσης της Αίτησης αυτής. Η δικηγορική εταιρία που επιλέγει να υπερασπιστεί την Εταιρεία πρέπει να έχει εμπειρία στην υπεράσπιση παρόμοιων αξιώσεων και θα υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας, η οποία δεν θα παρακρατηθεί αδικαιολόγητα. Ο Πελάτης δεν μπορεί να διευθετήσει οποιαδήποτε αγωγή ή θέμα σχετικά με την ευθύνη ή την ευθύνη της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε υπεράσπιση μιας αξίωσης και / ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο της επιλογής της με δικά της έξοδα. Χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το παρόν ή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει οποιαδήποτε ευθύνη του Πελάτη με την Εταιρεία σε σχέση με Αξιώσεις έναντι οποιωνδήποτε ποσών που κατέχονται σε κατάθεση στην Εταιρεία ανά Πελάτη.


#14 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:


Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τα αποτελέσματα των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του αριθμού των εμφανίσεων, καθώς και οποιουδήποτε διαφημιστικού αποτελέσματος ή επιστροφής της επένδυσής. Δεδομένου ότι η Εταιρεία βασίζεται σε τρίτους για ορισμένα δεδομένα, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα όλων των στατιστικών χρήσης. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν επακόλουθα, ειδικά, χαμένα κέρδη ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση που απορρέει από οποιαδήποτε κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου αυτού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κυβερνητικών ενεργειών, πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, διακοπής ρεύματος, ταραχών, έκρηξης, εργασίας , ή έλλειψη υλικού, διακοπή οποιουδήποτε είδους μεταφοράς ή επιβράδυνση της εργασίας.


#15 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:


Με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στην παρούσα με την ανάθεση της παρούσας Σύμβασης ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Πελάτη, όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα είναι δεσμευτικές και θα ισχύουν προς όφελος των συμβαλλομένων και των κληρονόμων τους, αν υπάρχουν διάδοχοι και εκχωρητές


#16 ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΥ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ:


Η παρούσα συμφωνία θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με αυτή τη Συμφωνία, ο χώρος θα τεθεί αποκλειστικά σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας στην περιοχή της Ελλάδας.


#17 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ:


Οι επικεφαλίδες των τμημάτων δεν πρέπει να θεωρούνται μέρος της παρούσας συμφωνίας και δεν προορίζονται να αποτελούν πλήρη και ακριβή περιγραφή των περιεχομένων του παρόντος.


#18 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ:


Η παραίτηση από ένα συμβαλλόμενο μέρος της παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης αυτής της Συμφωνίας από το άλλο, δεν θα λειτουργήσει ούτε θα ερμηνευτεί ως συνεχιζόμενη παραίτηση. Η παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση της παρούσας συμφωνίας από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παράβαση της παρούσας Σύμβασης.


#19 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ:


Το παρόν έγγραφο και κάθε συνημμένο έγγραφο, χρονοδιάγραμμα ή άλλο συνημμένο έγγραφο συνιστούν την πλήρη κατανόηση και συμφωνία των μερών και όλες οι προηγούμενες συμφωνίες, συμβάσεις και αντιπροσωπείες τερματίζονται και ακυρώνονται στο σύνολό τους και είναι δεν έχουν καμία άλλη δύναμη, αποτέλεσμα και εφαρμογή.


#20 ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ:


Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τότε ο επικρατέστερος συμβαλλόμενος σε μια τέτοια διαφορά, ανεξάρτητα από το αν η τελική απόφαση παρέχεται τελικά από το δικαστήριο, δικαιούται να λάβει τις αμοιβές του δικηγόρου και να του επιστράφηκαν ως μη επικρατέστερο μέρος.


#21 ΟΙ ΜΗ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:


Οι συμφωνίες, οι δεσμεύσεις και οι συμφωνίες που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία είναι αποκλειστικά προς όφελος των συμβαλλόμενων μελών ή τους αντίστοιχους διαδόχους τους ή τους επιτρεπόμενους εκχωρητές.


#22 ΕΠΙΒΙΩΣΗ/ΣΥΝΕΧΙΣΗ:


Τα τμήματα αυτής της Συμφωνίας που αφορούν ή διέπουν θέματα ή περιστάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας θα ερμηνευθούν ώστε να επιβιώσουν οποιασδήποτε τέτοιας λύσης.


#24 ΕΚΤΕΛΕΣΗ:


Αυτή η συμφωνία είναι εκτελέσιμη μετά την επιτυχή πληρωμή από τον Πελάτη, όπου αυτό ορίζεται. Με την αγορά υπηρεσιών εκπαίδευσης , ενημέρωσης και / ή παροχής συμβουλών από την Εταιρεία ή οποιουδήποτε άλλου ακινήτου που κατέχει η Εταιρεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.


#25 ΑΠΟΡΙΕΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ


Για οποιαδήποτε διευθέτηση, ερώτηση ή ένσταση μπορείτε να επικοινωνήσετε μόνο με mail με το τμήμα εξυπηρέτησής στο [email protected] Τα αιτήματα απαντώνται εντός 10ημέρου από την παραλαβή τους.
Στην αποστολή του email είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία:
α. Όνομα και Επίθετο
β. Το mail με το οποίο γίνεται είσοδος στα προγράμματα (σε περίπτωση που έχει γίνει αγορά κάποιου προγράμματος)
γ. Το αίτημα και ποιο είναι το πρόβλημα. Εάν είναι δυνατό να επισυνάπτονται και φωτογραφίες.
Σημείωση : Οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδος ή τεχνική αναφέρεται και περιγράφεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αντικαθιστά την ιατρική, ψυχολογική, ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία, ή οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Οι εναλλακτικές θεραπείες και οι διαλογισμοί αποτελούν θαυμαστά βοηθητικά εργαλεία για τη συναισθηματική, νοητική και σωματική ισορροπία και ευεξία του ατόμου και μπορούν κάλλιστα να εφαρμόζονται παράλληλα με οποιαδήποτε θεραπεία της συμβατικής ιατρικής, αφού βοηθούν ολιστικά τον άνθρωπο και προάγουν τη συναισθηματική και ψυχοσωματική του αρμονία. Οι όροι «θεραπευτής» και «θεραπεία» χρησιμοποιούνται με την ευρεία έννοια των όρων και δεν ταυτίζονται με τους όρους που χρησιμοποιούνται από την κλασική ιατρική, ψυχολογία και φαρμακευτική.
Εάν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή ή παρακολουθήστε από ειδικό ψυχικής υγείας τότε θα πρέπει να λάβετε την γραπτή έγκρισή τους για να μελετήσετε τα προγράμματα αυτής της σελίδας.
Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα ΔΕΝ έχουν θεραπευτικό σκοπό. Τα παρακολουθείτε με δική σας ευθύνη 100%. Εάν νιώθετε, νομίζετε, κρίνετε ότι μπορεί να σας βλάψουν τότε ΠΡΕΠΕΙ να συμβουλευτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Εάν δεν είστε σε θέση να το κρίνετε και τα παρακολουθήσετε τότε αυτό σας βαρύνει 100% για την επίδραση που θα έχουν πάνω σε εσάς.
Εάν είστε επικίνδυνοι για την υγεία σας τότε να επικοινωνήσετε άμεσα στο 1018 ή με κάποιον φορέα και ειδικό επί του θέματος. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!
Δήλωση
Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στη σελίδα https://manolisischakis.gr είναι μέσα από την προσωπική ζωή του κυρίου Εμμανουήλ Ισχάκη και τη ζωή των ανθρώπων που έχει γνωρίσει που χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι δεν ανήκουν στο μέσο όρο και ο κ. Ισχάκης δεν υπονοεί ότι θα τα αναπαράγετε. Εδώ και 10 χρόνια ο κ. Ισχάκης εκπαιδεύει πιστοποιημένα αυτές τις τεχνικές και όσοι τις εφαρμόζουν έχουν δει σημαντικά αποτελέσματα ανάλογα των προσπαθειών τους. Οι ιστορίες των ανθρώπων που θα ακούσετε και θα δείτε, είναι μόνο για σκοπούς παραδειγμάτων. Τα δικά σας αποτελέσματα θα ποικίλουν και θα εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες όπως το υπόβαθρό σας, η εμπειρία σας, η ηθική σας και άλλα. Κάθε στόχος εμπεριέχει την έννοια του ρίσκου καθώς και της μαζικής και σταθερής προσπάθειας και δράσης. Αν δεν είστε πρόθυμοι να το αποδεχτείτε αυτό, παρακαλούμε ΜΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.
Στο τέλος μερικών δωρεάν εκπαιδεύσεων, ο κ. Ισχάκης κάνει μια προσφορά για όσους θέλουν να εργαστούν πιο στενά με εκείνον και την ομάδα του για να βοηθηθούν στην εφαρμογή όσων θα μάθουν. Αυτό είναι εντελώς προαιρετικό. Η εκπαίδευση ποικίλει ανάλογα τους στόχους σας και αν δεν θέλετε να εργαστείτε πιο στενά μαζί του, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς να αγοράσετε κάτι. Είναι σημαντικό να αποφασίσετε αυτό που είναι πιο χρήσιμο για εσάς.
Όλα τα σεμινάρια, συνεδρίες, Online προγράμματα παρακολουθούνται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Η Voice On Demand E.E.. και ο Εμμανουήλ Ισχάκης δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επίπτωση στη ζωή σας.

 

Συμφωνητικό Coaching

Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται από και μεταξύ: Voice On Demand EE και του Πελάτη με την οποία ο Coach συμφωνεί να παρέχει Υπηρεσίες Coaching για τον Πελάτη εστιάζοντας στην καθοδήγηση. Η καθοδήγηση είναι εταιρική σχέση (ορίζεται ως συμμαχία, όχι μια νομική επιχειρηματική συνεργασία) μεταξύ του Coach και του Πελάτη σε μια προκλητική και δημιουργική διαδικασία που εμπνέει τον πελάτη να μεγιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό δυναμικό. Έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη δημιουργία / ανάπτυξη προσωπικών, επαγγελματικών ή επιχειρηματικών στόχων και να αναπτύξει και να εκτελέσει μια στρατηγική / σχέδιο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

1. Πρόγραμμα και Αμοιβές

Αυτή η συμφωνία Coaching ισχύει από την στιγμή της αποδοχής και η αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ηλεκτρονική σελίδα www.manolisischakis.gr την οποία ο Πελάτης αποδέχεται ολοκληρώνοντας την αγορά προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών. Εάν οι τιμές αλλάξουν πριν από την υπογραφή και την ημερομηνία αυτής της συμφωνίας, θα ισχύουν οι ισχύουσες τιμές. Η πολιτική επιστροφής χρημάτων που ισχύει για τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας έχει ως εξής: Αιτήματα ακύρωσης/διακοπής προγράμματος πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στη διεύθυνση [email protected] Οι ακυρώσεις τίθενται σε ισχύ εντός 15 ημερών από την υποβολή της γραπτής αίτησης και η πιστωτική κάρτα του πελάτη δεν θα χρεώνεται ξανά.
Τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν και αναγράφουν τιμή ή τιμή προσφοράς, πωλούνται με αυστηρή επιστροφή 30 ημερών από την αρχική αγορά τους εφόσον προκύψει.

2. Σχέση Coach-Πελάτη

Α. Ο Coach συμφωνεί να διατηρήσει την ηθική και τα πρότυπα συμπεριφοράς. Συνιστάται στον Πελάτη να ελέγχει τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα ισχύοντα πρότυπα συμπεριφοράς.
Β. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δημιουργία και την εφαρμογή της δικής του σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας, αποφάσεων, επιλογών, ενεργειών και αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ή προκύπτουν από τη σχέση καθοδήγησης και τις κλήσεις και αλληλεπιδράσεις του με τον Coach. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Coach δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ενέργειες ή αδράνεια ή για οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται από τον Coach. Ο πελάτης κατανοεί ότι η καθοδήγηση δεν είναι θεραπεία και δεν υποκαθιστά τη θεραπεία εάν χρειαστεί και δεν αποτρέπει, θεραπεύει ή θεραπεύει οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή ή ιατρική ασθένεια.
Γ. Ο Πελάτης αναγνωρίζει περαιτέρω ότι μπορεί να τερματίσει ή να διακόψει τη σχέση καθοδήγησης ανά πάσα στιγμή.
Δ. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η καθοδήγηση είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, των οικονομικών, της υγείας, των σχέσεων, της εκπαίδευσης και της αναψυχής. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η απόφαση για το πώς να χειριστεί αυτά τα ζητήματα, να ενσωματώσει τις αρχές καθοδήγησης σε αυτούς τους τομείς και να εφαρμόσει επιλογές είναι αποκλειστικά ευθύνη του Πελάτη.
Ε. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η καθοδήγηση δεν περιλαμβάνει τη διάγνωση ή τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών και ότι η καθοδήγηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της συμβουλευτικής, της ψυχοθεραπείας, της ψυχανάλυσης, της φροντίδας ψυχικής υγείας, της θεραπείας κατάχρησης ουσιών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών από νομικούς, ιατρικούς ή άλλους ειδικευμένους επαγγελματίες και ότι είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη να αναζητήσει τέτοια ανεξάρτητη επαγγελματική καθοδήγηση όπως απαιτείται. Εάν ο Πελάτης βρίσκεται επί του παρόντος υπό τη φροντίδα ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας, συνιστάται ο Πελάτης να ενημερώσει αμέσως τον πάροχο φροντίδας ψυχικής υγείας για τη φύση και την έκταση της σχέσης καθοδήγησης που συμφωνήθηκε από τον Πελάτη και τον Coach.
Ζ. Ο Πελάτης κατανοεί ότι προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση καθοδήγησης, ο Πελάτης συμφωνεί να επικοινωνεί ειλικρινά, να είναι ανοιχτός σε ανατροφοδότηση και βοήθεια και να δημιουργεί χρόνο και ενέργεια για να συμμετάσχει πλήρως στο πρόγραμμα

3. Σχέση Εμπιστευτικότητας

Η σχέση καθοδήγησης, καθώς και όλες οι πληροφορίες (τεκμηριωμένες ή προφορικές) που μοιράζεται ο Πελάτης με τον Coach ως μέρος αυτής της σχέσης, δεσμεύεται από τις αρχές εμπιστευτικότητας που ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η σχέση Coach-Πελάτη δεν θεωρείται νομικά εμπιστευτική σχέση (όπως τα ιατρικά και νομικά επαγγέλματα) και επομένως οι επικοινωνίες δεν υπόκεινται στην προστασία οποιουδήποτε νομικά αναγνωρισμένου προνομίου. Ο Coach συμφωνεί να μην αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη. Ο Coach δεν θα αποκαλύψει το όνομα του Πελάτη ως αναφορά χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που: (α) βρίσκονταν στην κατοχή του Coach πριν από την παροχή τους από τον Πελάτη. (β) είναι γενικά γνωστό στο κοινό ή στον κλάδο του Πελάτη. (γ) αποκτάται από τον Coach από τρίτο μέρος, χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης προς τον Πελάτη. (δ) αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τον Coach χωρίς χρήση ή αναφορά στις εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη. ή (ε) ο Coach υποχρεούται από το νόμο, από νόμιμα εκδοθείσα κλήτευση ή από δικαστική απόφαση να αποκαλύψει. (στ) αποκαλύπτεται στον Coach και ως αποτέλεσμα αυτής της αποκάλυψης ο Coach πιστεύει εύλογα ότι υπάρχει επικείμενος ή πιθανός κίνδυνος κινδύνου ή βλάβης για τον Πελάτη ή άλλους. και ζ) περιλαμβάνει παράνομη δραστηριότητα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει επίσης τη συνεχή υποχρέωσή του να θέσει εγκαίρως οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες εμπιστευτικότητας στον Coach.

4. Πολιτική Διατήρησης Αρχείων

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο Coach έχει αποκαλύψει την πολιτική διατήρησης αρχείων του σε σχέση με έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που αποκτήθηκαν ή κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχέσης Coach-Πελάτη. Τα αρχεία αυτά θα διατηρούνται από τον Προπονητή σε μορφή της επιλογής του Coach (έντυπη ή ψηφιακή/ηλεκτρονική) για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών.

5. Τερματισμός

Είτε ο Πελάτης είτε ο Coach μπορούν να τερματίσουν την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή με 15νθήμερη γραπτή ειδοποίηση. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει τον Coach για όλες τις υπηρεσίες προγύμνασης που παρέχονται μέσω και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της σχέσης προγύμνασης.

6. Περιορισμένη ευθύνη

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, ο Coach δεν παρέχει εγγυήσεις, δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσης, ρητές ή σιωπηρές σε σχέση με τις υπηρεσίες καθοδήγησης που διαπραγματεύονται, συμφωνούνται και παρέχονται. Σε καμία περίπτωση ο Coach δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές ζημίες.

7. Παροχή Συγκαταθέσεων και Εξουσιοδοτήσεων

α) Παροχή Συγκατάθεσης για Συλλογή, Επεξεργασία και Τήρηση Προσωπικών Δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών
Για τους σκοπούς της παρούσας, τα Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών αφορούν προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα υγείας και σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία του αιτούντα, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
* Έχοντας ενημερωθεί, μέσω του εντύπου «Έντυπο Παροχής Δηλώσεων περί Συγκατάθεσης για Συλλογή, Επεξεργασία και Τήρηση Προσωπικών Δεδομένων» και του εγγράφου «Γνωστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» της Voice On Demand EE, το οποίο προσδιορίζει αναλυτικά τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών, καθώς και τη χρήση των δικαιωμάτων μου σε σχέση με το σύνολο των προσωπικών δεδομένων – η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.manolisischakis.gr και ειδικότερα στην ενότητα για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ο πελάτης δίνει τη συγκατάθεσή, ώστε η Voice On Demand EE να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με όσα του γνωστοποιήθηκαν παραπάνω. Δηλώνει επίσης ότι έλαβε γνώση για το δικαίωμά του να ανακαλέσει την ανωτέρω
συγκατάθεση, ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μέσω e-mail στο [email protected]
β) Παροχή Εξουσιοδότησης για Χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας www.manolisischakis.gr
* Έχει ενημερωθεί ότι η Voice On Demand EE τηρεί ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών, η οποία φέρει σήμερα τον τίτλο www.manolisischakis.gr, στην οποία εμφανίζονται τα προσωπικά δεδομένα του και τυχόν προσωπικά δεδομένα μου ειδικών κατηγοριών που έχει υποβάλλει στην Voice On Demand EE.
γ) Συγκατάθεση Άμεσης Προώθησης Υπηρεσιών
* Δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί ότι η Voice On Demand EE είναι η υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που της έχει δηλώσει, καθώς επίσης και ότι αυτά τα στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν, είτε για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών είτε για την ενημέρωσή του για νέα προϊόντα και
υπηρεσίες.
* Δηλώνω επίσης ότι έχει ενημερωθεί ότι σε περίπτωση που θελήσει να επικαιροποιήσει ή να αναθεωρήσει τις επιλογές του, τις σχετικές με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί, οποτεδήποτε επιθυμει, να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη χρήση των στοιχείων του για προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] __

Η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική για τα μέρη και τους αντίστοιχους διαδόχους τους και τους επιτρεπόμενους εκχωρητές.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους συνεργασίας που βρίσκονται https://www.manolisischakis.gr/oroi-xrisis/ .