Voice On Demand EE

www.manolisischakis.gr

 Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους, με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPRκαι τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

1.    ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο δηλαδή του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, ή και ένας ή και περισσότεροι παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω προσώπου.

2.      ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Η εταιρεία μας, τα πλήρη στοιχεία της οποίας αναγράφονται στην αρχή της παρούσας αίτησης, ενημερώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  (Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων), που υπογράφουν την Αίτηση Συναίνεσης, ότι συλλέγει και
επεξεργάζεται προσωπικά τους δεδομένα, δηλαδή:

• Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λπ.

• Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ.

• Δεδομένα πληρωμής: αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ.

• Δεδομένα που αφορούν την υγεία: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, δεδομένα υγείας ή δεδομένα περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής, που είναι απαραίτητα για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής. 

3.  ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόντων ειδικών δεδομένων που συλλέγονται / προσκομίζονται από τον/ την Πελάτη, που είναι και το Υποκείμενο των Δεδομένων, απευθείας.

Επίσης, η συλλογή μπορεί να γίνει:

• Από ορισμένες σελίδες των ιστότοπων της εταιρείας, όπου το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αποστείλει στην εταιρεία προσωπικά δεδομένα που το αφορούν. Για παράδειγμα, μπορεί να συμπληρώσει μια φόρμα εγγραφής/επικοινωνίας.

• Από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υποκείμενο των Δεδομένων, όταν επικοινωνεί με εκπρόσωπο της εταιρείας, για να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας. 

.    ΓΙΑΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία μας καθώς και αυτά που θα  συλλεγούν κατά τη λειτουργία της σύμβασης συνεργασίας, που θα υπογραφεί από αμφότερα τα μέλη, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια
για τους κάτωθι σκοπούς:

• Στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση συνεργασίας μαζί με το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων.

• Τη δημιουργία αρχείων, συμπεριλαμβανομένων αρχείων των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων.

• Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, που απορρέουν από τη σύμβαση συνεργασίας που θα συναφθεί, την ομαλή λειτουργία αυτής και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Τη συμμόρφωση της Εταιρείας σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την πρόληψη και καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης κατά της Εταιρείας. Για την πρόληψη της απάτης, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

• Την ενημέρωση του Υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων για υπηρεσίες της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή τρίτων και την προώθησή τους, εφόσον δίδεται η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων, για να απαντούν στα αιτήματα και τις ερωτήσεις του.

• Την επικοινωνία με το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων ταχυδρομικά (ή με άλλους τρόπους κατόπιν συγκατάθεσής του).

5.    ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η Εταιρεία δεν διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα εφόσον και όταν προκύπτουν ερωτήσεις ή διενέξεις. Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου σύμφωνα με αυτές τις αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή της.

6.     ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

• Συνεργαζόμενες με την Εταιρεία εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier), σύμβουλοι κάθε φύσης (νομικοί, οικονομικοί κ.λπ.), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως και πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου.

• Κατόπιν νομικής υποχρέωσης της Εταιρείας να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, νόμου ή κανονισμού.

• Ενόψει συνεργασίας με αρχές επιβολής του νόμου για την έρευνα και δίωξη επισκεπτών των ιστότοπων, οι οποίοι παραβιάζουν τους κανόνες μας ή επιδεικνύουν συμπεριφορά που είναι επιβλαβής προς άλλους επισκέπτες (ή παράνομη).

• Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εάν θεωρήσουμε ότι η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για:

Ø  την εφαρμογή αυτών των αρχών δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ø  την προστασία των δικαιωμάτων ή της περιουσίας μας 

Ø  την προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή της ευημερίας κάποιου ατόμου

Ø  τη συμμόρφωση με νόμο ή κανονισμό, δικαστική εντολή ή άλλη νομική διαδικασία.

7.      ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ούτως ώστε να παρέχει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Συμπληρωματικά με αυτό, χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας, καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα.

8.      ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙ;

• Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν, τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, όπως και την προέλευσή τους.

• Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.

• Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

• Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή/ καταστροφή δεδομένων που το αφορούν, εφόσον είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν στην κατάρτιση και λειτουργία ασφαλιστικής σύμβασης, ούτε στην απόδειξη ή θεμελίωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από αυτήν.

• Επίσης το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να κάνει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr ), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλεται αυτό και τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

9.      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την εταιρεία για να διατηρήσει τα αρχεία των δεδομένων του Υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων ακριβή. Εάν το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων διαπιστώσει, ότι τα στοιχεία του δεν είναι πλήρη, ακριβή ή ενημερωμένα ή εάν έχει ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις Αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, χρειάζεται να επικοινωνήσει με την εταιρεία στη ηλεκτρονική διεύθυνση: support@manolisischakis.gr

10.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων του Υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων, προτείνεται η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδομένων της Εταιρείας, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: manager@manolisischakis.gr